Loading...

Zasady użytkowania

Regulamin

§ 1. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie:

 1. Daicar Polska sp. z o.o., Usługodawca lub Administrator - Daicar Polska sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Reformacka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Rzeszowa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000617553, NIP: 8133721458, Regon: 364438208, wysokość kapitału zakładowego spółki: 20 000 zł operator domeny https://www.carplanner.com/pl/ .
 2. Daicar Ltd. – właściciel domeny carplanner.com z siedzibą prawną pod adresem: Shaftesbury Avenue 130, Londyn (Wielka Brytania) i oddziałem przy Via del Porto Fluviale, 1/C, 00154 Rzym (RM), Kod Podatkowy 97785640588, NIP VAT 12756641002, wpisana do rejestru przedsiębiorstw w Rzymie pod nr RM-1398317.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystające z zasobów i usług udostępnionych w Serwisie świadczonych droga elektroniczną.
 4. Serwis - portal internetowy, który znajduje się pod następującym adresem internetowym: https://www.carplanner.com/pl/ . Serwis jest platformą internetową, stanowiącą zestawienie różnego rodzaju Usług zdefiniowanych poniżej.
 5. Świadczenie – towar lub usługa prezentowane w Serwisie, znajdujące się w ofercie handlowej poszczególnych Kontrahentów i będące przedmiotem poszczególnych Usług, w szczególności samochody nowe i używane, części i akcesoria do samochodów, usługi finansowe związane z samochodami lub częściami lub akcesoriami do samochodów, usługi ubezpieczeniowe związane z samochodami lub częściami lub akcesoriami do samochodów, usługi leasingu i wynajmu samochodów.
 6. Kontrahent – współpracujący z Usługodawcą przedsiębiorca, którego Świadczenia w szczególności samochody, części i akcesoria do samochodów, usługi w tym finansowe lub ubezpieczeniowe prezentowane są w Serwisie, w ramach świadczonych Usług.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 8. Usługa bazowa lub Usługi bazowe - umożliwienie Użytkownikowi bezpłatnego wyszukiwania, selekcji i porównywania Świadczeń według preferencji Użytkownika za pomocą Serwisu oraz uzyskiwanie informacji o Świadczeniach oferowanych przez Kontrahentów.
 9. Usługa rozszerzona lub Usługi rozszerzone – udostępnianie ofert i ofert specjalnych dotyczących Świadczeń opracowywanych przez Kontrahentów na potrzeby Użytkownika, przekazywanie danych Użytkowników Kontrahentom, kontaktowanie Użytkowników z Kontrahentami, usługi pośrednictwa w sprzedaży Świadczeń – świadczone w wyniku świadczenia Usług bazowych, otrzymywanie newslettera.
 10. Usługa lub Usługi – Usługi bazowe i Usługi rozszerzone łącznie.
 11. Uodo – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) z późniejszymi zmianami).
 12. Uśude – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z dnia 27 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030) z późniejszymi zmianami).
 13. KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 14. Polityka Prywatności – dokument stanowiący integralną część Regulaminu, określający zasady gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i ochrony danych osobowych Użytkownika, funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usług.

§ 2. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz warunki świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników Usług za pośrednictwem Serwisu.
 2. Regulamin został sporządzony i obowiązuje w oparciu o obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 3. Przedmiotem Regulaminu są także warunki funkcjonowania Serwisu (portalu internetowego https://www.carplanner.com/pl/ , znajdującego się pod adresem internetowym https://www.carplanner.com/pl/prawne/informacja-o-polityce-prywatnosci-serwis-internetowy ). Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy jako podmiotu świadczącego Usługi.
 4. Każdy Użytkownik w celu skorzystania z Usług wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Polityce Prywatności i w zakresie i na zasadach określonych we właściwych przepisach prawa w szczególności w art. 23 Uodo oraz art. 16-22 Uśude.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy KC, Uśude, Uodo, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U z 2014 r. poz. 827) oraz innych stosownych aktów prawnych.

§ 3. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Niniejszy Regulamin, w tym Polityka Prywatności, stanowi integralną część zawieranej przez Daicar Polska sp. z o.o. z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Rozpoczęcie korzystania z Usług udostępnionych w Serwisie dostępnych pod adresem https://www.carplanner.com/pl/  musi być poprzedzone pełną akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, w tym Polityki Prywatności, co wiąże się z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług drogą elektroniczną bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 2. Umowa o świadczenie Usługi bazowej drogą elektroniczną jest zawarta na czas korzystania przez Użytkownika z zasobów Serwisu.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, w ramach Usługi rozszerzonej, jest zawarta od momentu rozpoczęcia korzystania z Usług rozszerzonych tj. od momentu podania przez Użytkownika imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu kontaktowego oraz kodu pocztowego na udostępnionym przez Usługodawcę formularzu. Po podaniu wskazanych danych przez Użytkownika, Usługodawca zastrzega możliwość kontaktu z Użytkownikiem przez konsultanta Usługodawcy bądź Kontrahenta celem dalszego świadczenia zindywidualizowanych Usług rozszerzonych w tym przygotowania szczegółowej oferty dotyczącej danego Świadczenia.
 4. Umowa o świadczenie Usług bazowych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu, w ramach których udostępniana jest Usługa.
 5. Umowa o świadczenie Usług rozszerzonych może być rozwiązana przez Użytkownika w każdym czasie, w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego w formie pisemnej na adres ul. Reformacka 6, 35-026 Rzeszów, Polska lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@carplanner.com.
 6. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu KC ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 7. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 8. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego w formie pisemnej na adres ul. Reformacka 6, 35-026 Rzeszów, Polska lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@carplanner.com. Wzór wskazanego oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, który dostępny jest TUTAJ.
 9. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 10. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu ma charakter nieodpłatny.
 11. Usługodawca nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników w wyniku korzystania z Serwisu. Usługodawca jedynie udostępnia Użytkownikom możliwość wyszukiwania, selekcji i porównywania Świadczeń według preferencji Użytkownika w ramach Usługi bazowej oraz świadczy dalsze usługi w ramach Usług rozszerzonych.
 12. Dane prezentowanych w ramach Usług Świadczeń umieszczane w Serwisie pochodzą ze stron internetowych Kontrahentów Usługodawcy. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie były przedstawiane zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności oferty lub innych kwestii związanych z transakcją, opisem, ceną, dostępnością Świadczenia, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio z oferentem od którego oferta pochodzi.
 13. Usługodawca nie odpowiada:
  1. za realizację Świadczenia w związku z zamówieniem złożonym u Kontrahenta,
  2. z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych ze Świadczeniem i transakcją sprzedaży,
  3. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Kontrahenta Usługodawcy,
  4. za jakość, bezpieczeństwo, legalność Świadczeń, a także prawdziwość i rzetelność ich opisów zamieszczanych przez Kontrahentów Usługodawcy.

§ 4. Porozumiewanie się Usługodawcy z Użytkownikiem

 1. Porozumiewanie się pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w zakresie świadczonych Usług następuje:
  1. poprzez umieszczanie za pośrednictwem strony internetowej https://www.carplanner.com/pl/ komunikatów kierowanych przez Usługodawcę do Użytkowników;
  2. telefonicznie - poprzez konsultantów Usługodawcy podczas świadczenia Usług rozszerzonych;
  3. za pomocą poczty elektronicznej, przy wykorzystaniu wskazanego przez Użytkownika adresu e-mail oraz następującego adresu e-mail Administratora:  kontakt@carplanner.com.
 2. Ponadto, Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą również:
  1. kierując pismo na adres korespondencyjny Daicar Polska sp. z o.o.: ul. Reformacka 6, 35-026 Rzeszów, Polska
  2. wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@carplanner.com
  3. wyrażając taką wolę poprzez zaznaczenie prośby o kontakt telefoniczny ze strony konsultanta Usługodawcy;
  4. osobiście w siedzibie Usługodawcy, pod adresem wskazanym w punkcie a.
 3. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z formy kontaktu wskazanej w ust. 2, Usługodawca może udzielić odpowiedzi, stosownie do okoliczności:
  1. poprzez wysłanie odpowiedzi na otrzymaną korespondencję na adres nadawcy,
  2. telefonicznie za pośrednictwem konsultanta,
  3. osobiście przez swojego przedstawiciela,
  4. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

§ 5. Ogólne zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną

 1. Usługi drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu są świadczone przez cały czas, tj. przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Usługa rozszerzona udostępniania ofert i ofert specjalnych dotyczących Świadczeń opracowywanych przez Kontrahentów na potrzeby Użytkownika jest świadczona od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 (z wyłączenie dni ustawowo wolnych od pracy).
 2. W prawidłowym działaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności jego naprawy lub konserwacji Serwisu, jak też związane z koniecznością tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych. O każdej przerwie Użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez wyświetlenie stosownego komunikatu na stronie internetowej Serwisu.
 3. Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu w razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w Regulaminie. Świadczenie Usługi może zostać również przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu, przerwania połączenia w trakcie transakcji lub jakiegokolwiek działania osób trzecich w trakcie transakcji.
 4. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika, Usługodawcę, Daicar Ltd. lub Kontrahentów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 5. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku podejrzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Daicar Polska sp. z o.o. ma prawo do podjęcia stosownych czynności, w tym do usunięcia skutków takich działań. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów prawa. W takiej sytuacji Administrator jest uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
 6. Zakazane jest również dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez legitymowania się przesłanką przetwarzania danych.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu oraz działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych podmiotów.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz przyjętych w społeczeństwie norm etycznych i moralnych.
 10. Zabroniony jest dostęp do Serwisu oraz jego treści w sposób zautomatyzowany. W szczególności zakazane jest używanie botów, robotów indeksujących i innych zautomatyzowanych narzędzi umożliwiających korzystanie z Serwisu bez ingerencji Użytkownika.
 11. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym danych umieszczonych w Serwisie.
 12. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług rozszerzonych dostępnych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

§ 6. Prawa własności intelektualnej

 1. Usługodawca oświadcza, że Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej. Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
 2. Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych do znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz praw z patentów do wynalazków Usługodawcy, Daicar Ltd. i innych podmiotów.
 3. Prawa autorskie do zasobów publikowanych w Serwisie należą do Administratora, Daicar Ltd. oraz partnerów handlowych Serwisu (w tym Kontrahentów).
 4. Użytkownik jest zobowiązany do niewykorzystywania żadnych prezentowanych w Serwisie treści poza zakresem własnego użytku osobistego. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości korzystanie i rozporządzanie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej zgody Administratora.

§ 7. Warunki techniczne świadczenia usług

 1. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu jest posiadanie komputera (lub innego urządzenia) z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową. W przypadku korzystania z niektórych Usług konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową.
 2. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
  1. przeglądarka Microsoft Edge, Internet Explorer w wersji co najmniej 11, Firefox w wersji co najmniej 37.0, Chrome w wersji co najmniej 42.0,
  2. włączona obsługa Cookies i JavaScript,
  3. minimalna rozdzielczość monitora 1024×768.
 3. Dane przesyłane przy użyciu formularzy elektronicznych w ramach Serwisu są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL), szyfrowane za pomocą klucza o długości 256 bitów opartego o metodę szyfrowania TLS 1.2.
 4. Do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, po uzyskaniu jego akceptacji, wprowadzane są pliki Cookies. Działanie plików Cookies określa Polityka Prywatności będąca częścią niniejszego Regulaminu.

§ 8. Zasady odpowiedzialności

 1. Usługodawca nie odpowiada za podanie przez Użytkownika, w Serwisie pod adresem https://www.carplanner.com/pl/ niezgodnych ze stanem faktycznym, niepełnych i nieprawidłowych danych, wobec braku możliwości ich weryfikacji. Skutki uzupełnienia formularza kalkulacyjnego i danych do systemu wyszukiwania samochodów nieprawidłowymi danymi ponosi Użytkownik.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularzy Serwisu, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym (w szczególności treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich w tym w prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W razie otrzymania przez Usługodawcę wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca, nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Usługodawca zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych.
 4. W przypadku poniesienia przez Usługodawcę lub Daicar Ltd. szkody wskutek dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Usługodawca oraz Daicar Ltd. będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 9. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących oferowanych Usług. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: kontakt@carplanner.com.
 2. Reklamacja zawierać powinna co najmniej: oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej nazwę, adres korespondencyjny oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją) oraz zwięzłe przedstawienie podstawy reklamacji.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Usługodawca powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie.
 2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłych w związku ze świadczonymi usługami drogą elektroniczną na jego podstawie jest sąd powszechny właściwości ogólnej.
 3. W relacjach z Użytkownikiem jest używany język polski.

§ 11. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wszedł w życie z dniem 04.08.2016.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od poinformowania Użytkowników o ich wprowadzeniu z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Usługodawca poinformuje o tym Użytkowników na stronach Serwisu, a w odniesieniu do Użytkowników którzy podali Usługodawcy swoje dane celem rozpoczęcia korzystania z Usług rozszerzonych – także w drodze korespondencji przesyłanej na adresy e-mail tych Użytkowników.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Usługodawcę, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisie oraz od dnia przesłania stosownego powiadomienia o zmianach do Użytkowników, o których mowa w ust. 3 powyżej.
 5. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania umowy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

O nas

Obserwuj